Apollos

werbistowski wolontariat misyjny

Warunki
wolontariatu

Pobierz statut wolontariatu

Wolontariat misyjny to bezinteresowne poświeceniu swojego czasu, pracy i aktywności na rzecz misji. Formy wolontariatu mogą być różnorakie, w zależności od tego, jakie zajęcie może ktoś wykonywać. Wolontariat obok konkretnej i ważnej pomocy innym to szansa osobistego rozwoju i duchowego wzrostu. Spełnia się w ten sposób pragnienie Jezusa i zobowiązanie do dawania świadectwa o Jezusie i głoszenia Jego imienia wszystkim narodom, które każdy chrześcijanin podejmuje na chrzcie świętym i ponawia przez bierzmowanie. Poświęca się swój czas i siły dla dobra osób, których się nie zna i od których niczego się nie oczekuje. Takie zaangażowanie przemienia serce i uczy większej miłości do tych, wśród których żyjemy. Jednocześnie działając w roli wolontariusza, buduje się duchową więź z misjonarzami i z tymi, wśród których oni pracują. Poprzez bezinteresowny dar z siebie człowiek coraz bardziej upodabnia się do Boga.

Cele Werbistowskiego Wolontariatu Misyjnego:

• otwarcie przestrzeni edukacyjno – formacyjnej dla osób, które odkrywają w sobie pragnienie czasowego zaangażowania się w dzieło misyjne;

• umożliwienie dawania świadectwa życia chrześcijańskiego oraz praktykowania wartości ewangelicznych w odmiennych sytuacjach społeczno-kulturowych w wymiarze Kościoła powszechnego;

• pogłębienie świadomości i współodpowiedzialności misyjnej ochrzczonych, a w szczególności ludzi, pragnących podjąć współpracę z misjonarzami werbistami, którzy pracują na wszystkich kontynentach;

• stworzenie możliwości zaangażowania się młodych ludzi w niesienie wielowymiarowej pomocy swoim rówieśnikom w innych krajach.

W wolontariacie misyjnym Apollos mogą wziąć udział katolicy wierzący i autentycznie praktykujący, mężczyźni i kobiety, pełnoletni. Osoby poszukujące mogą również być zaangażowane w przygotowania do uczestnictwa w wolontariacie misyjnym, muszą być jednak świadome, że misje katolickie to przede wszystkim: głoszenie Jezusa Chrystusa, dawanie świadectwa wiary i wspieranie misyjnej działalności Kościoła.

Wśród wolontariuszy misyjnych widzimy m. in. maturzystów lub osoby po szkole zasadniczej, studentów w czasie wakacji lub w trakcie urlopu dziekańskiego, osoby po studiach.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych. Uczestnictwo w formacji nie oznacza automatycznego przyzwolenia na wyjazd. Wolontariusz musi spełniać wymogi stawiane przez organizatorów i zapraszających misjonarzy.

Spotkania
ogólnopolskie

Weekendowe spotkania odbywają się w różnych częściach Polski, gdzie posługują Księża Werbiści. Są to najczęściej Nysa, Poznań, Warszawa, Krynica Morska. Liczba spotkań w ciągu roku formacyjnego nie przekracza dziesięciu. Przygotowanie do wyjazdu na wolontariat misyjny obejmuje formację ludzką, duchową oraz misyjną.

W ramach spotkać przede wszystkim dbamy o nasz rozwój duchowy, dlatego w centrum stoi Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz wspólna modlitwa. Poza tym troszczymy się również o nasz rozwój intelektualny, dlatego w podczas zjazdów odbywają się warsztaty i wykłady o charakterze misyjnym. Mimo napiętego planu nie brakuje czasu na indywidualne rozmowy i integrację wszystkich uczestników.

olontariat
za granicą

Czas trwania bezpośredniego pobytu w placówce misyjnej, który proponujemy to kilka tygodni, miesięcy, rok lub dwa lata, w zależności od rodzaju projektu i propozycji nadesłanych przez naszych misjonarzy. Krótsze doświadczenia są zwykle możliwe w krajach bliższych geograficznie Polsce (np. Rosja, Białoruś, Ukraina, Rumunia, Mołdawia itp.).

Przewidywane projekty dzielą się na: socjalno-charytatywne i ewangelizacyjno-pastoralne. Istnieją również projekty mieszane. Projekty tworzone są indywidualnie z uwzględnieniem możliwości i potrzeb placówek misyjnych oraz możliwości, talentów i zainteresowań wolontariuszy. Istnieje możliwość wyjazdów kilkuosobowych / grupowych. Przed wyjazdem wolontariusz zwykle podpisuje umowę wolontariacką ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści).

Wolontariusz w większości sam musi pozyskać środki na bilet, ubezpieczenie i kieszonkowe. Zachęcamy kandydatów do poszukiwania innych form wspomagania finansowego. Są to przede wszystkim fundacje, organizacje pozarządowe, rządowe, czy też projekty uniwersyteckie. Ze strony gospodarza-misjonarza, który zaprasza wolontariusza, zwykle zagwarantowane jest mieszkanie i wyżywienie.

Staramy się jako odpowiedzialni i uczestnicy wolontariatu wspomagać się wzajemnie w pozyskiwanie niezbędnych środków finansowych m. in. poprzez akcje w parafiach, które równocześnie propagują ideę wolontariatu misyjnego.

Osoba zgłaszająca chęć wyjazdu na wolontariat uczestniczy w rocznym kursie formacyjnym (patrz tutaj).

Po powrocie z misji wolontariusz zobowiązany jest do:

• przedstawienia sprawozdania,

• opracowania prezentacji multimedialnej, artykułu, publikacji, materiału filmowo-zdjęciowego,

• włączenia się we współpracę w misyjnej animacji w swojej społeczności lokalnej.