Wolontariat za granicą

Czas trwania bezpośredniego pobytu w placówce misyjnej, który proponujemy to kilka tygodni, miesięcy, rok lub dwa lata, w zależności od rodzaju projektu i propozycji nadesłanych przez naszych misjonarzy. Krótsze doświadczenia są zwykle możliwe w krajach bliższych geograficznie Polsce (np. Rosja, Białoruś, Ukraina, Rumunia, Mołdawia itp.).

Przewidywane projekty dzielą się na: socjalno-charytatywne i ewangelizacyjno-pastoralne. Istnieją również projekty mieszane. Projekty tworzone są indywidualnie z uwzględnieniem możliwości i potrzeb placówek misyjnych oraz możliwości, talentów i zainteresowań wolontariuszy. Istnieje możliwość wyjazdów kilkuosobowych / grupowych. Przed wyjazdem wolontariusz zwykle podpisuje umowę wolontariacką ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści).

Wolontariusz w większości sam musi pozyskać środki na bilet, ubezpieczenie i kieszonkowe. Zachęcamy kandydatów do poszukiwania innych form wspomagania finansowego. Są to przede wszystkim fundacje, organizacje pozarządowe, rządowe, czy też projekty uniwersyteckie. Ze strony gospodarza-misjonarza, który zaprasza wolontariusza, zwykle zagwarantowane jest mieszkanie i wyżywienie. Staramy się jako odpowiedzialni i uczestnicy wolontariatu wspomagać się wzajemnie w pozyskiwanie niezbędnych środków finansowych m. in. poprzez akcje w parafiach, które równocześnie propagują ideę wolontariatu misyjnego.

Osoba zgłaszająca chęć wyjazdu na wolontariat uczestniczy w rocznym kursie formacyjnym (patrz tutaj).

Po powrocie z misji wolontariusz zobowiązany jest do:

  • przedstawienia sprawozdania,
  • opracowania prezentacji multimedialnej, artykułu, publikacji, materiału filmowo-zdjęciowego,
  • włączenia się we współpracę w misyjnej animacji w swojej społeczności lokalnej.