Warunki wolontariatu

Wolontariat misyjny to bezinteresowne poświeceniu swojego czasu, pracy i aktywności na rzecz misji. Formy wolontariatu mogą być różnorakie, w zależności od tego, jakie zajęcie może ktoś wykonywać. Wolontariat obok konkretnej i ważnej pomocy innym to szansa osobistego rozwoju i duchowego wzrostu. Spełnia się w ten sposób pragnienie Jezusa i zobowiązanie do dawania świadectwa o Jezusie i głoszenia Jego imienia wszystkim narodom, które każdy chrześcijanin podejmuje na chrzcie świętym i ponawia przez bierzmowanie. Poświęca się swój czas i siły dla dobra osób, których się nie zna i od których niczego się nie oczekuje. Takie zaangażowanie przemienia serce i uczy większej miłości do tych, wśród których żyjemy. Jednocześnie działając w roli wolontariusza, buduje się duchową więź z misjonarzami i z tymi, wśród których oni pracują. Poprzez bezinteresowny dar z siebie człowiek coraz bardziej upodabnia się do Boga.

Cele Werbistowskiego Wolontariatu Misyjnego:

  • otwarcie przestrzeni edukacyjno – formacyjnej dla osób, które odkrywają w sobie pragnienie czasowego zaangażowania się w dzieło misyjne;
  • umożliwienie dawania świadectwa życia chrześcijańskiego oraz praktykowania wartości ewangelicznych w odmiennych sytuacjach społeczno-kulturowych w wymiarze Kościoła powszechnego;
  • pogłębienie świadomości i współodpowiedzialności misyjnej ochrzczonych, a w szczególności ludzi, pragnących podjąć współpracę z misjonarzami werbistami, którzy pracują na wszystkich kontynentach;
  • stworzenie możliwości zaangażowania się młodych ludzi w niesienie wielowymiarowej pomocy swoim rówieśnikom w innych krajach.

W wolontariacie misyjnym Apollos mogą wziąć udział katolicy wierzący i autentycznie praktykujący, mężczyźni i kobiety, pełnoletni. Osoby poszukujące mogą również być zaangażowane w przygotowania do uczestnictwa w wolontariacie misyjnym, muszą być jednak świadome, że misje katolickie to przede wszystkim: głoszenie Jezusa Chrystusa, dawanie świadectwa wiary i wspieranie misyjnej działalności Kościoła.

Wśród wolontariuszy misyjnych widzimy m. in. maturzystów lub osoby po szkole zasadniczej, studentów w czasie wakacji lub w trakcie urlopu dziekańskiego, osoby po studiach.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych. Uczestnictwo w formacji nie oznacza automatycznego przyzwolenia na wyjazd. Wolontariusz musi spełniać wymogi stawiane przez organizatorów i zapraszających misjonarzy.